Fakta om stamning

Stamning kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet, trots att personen vet vad hon eller han skall säga. Vanliga symtom är repetitioner av ljud eller ord, eller problem att starta talet. I vissa fall uppstår muskelspänning eller onormala rörelser, särskilt i hals, mun och ansikte. Det är typiskt för stamning att symtomen försvinner vid sång, körläsning eller vid tal i takt med metronom.

Talet hakar upp sig

Känner du någon som stammar har du säkert lagt märke till att personen inte stammar hela tiden. Plötsligt kan talet haka upp sig och lika plötsligt kan talet flyta. Detta växlande mellan flyt och oflyt har skapat många myter om vad stamning kan bero på.

Nyckfullheten blir också en central faktor för den stammande personen att hantera. Men det finns också olika personliga mönster.  Många upplever att de stammar mer när de är trötta. För många hakas talet upp vid vissa ljud, olika för olika personer. Många tycker stamningen ökar i vissa situationer, som t.ex. att tala i telefon eller att börja tala när det är ens tur i en kö. Allt detta i kombination gör att många talsituationer kan upplevas som osäkra.

Talet i fokus

Talproblemet kan leda till att personen börjar undvika vissa situationer som känns jobbiga, exempelvis muntliga redovis­ningar och högläsning. Även lättare stamning kan leda till att personen undviker att prata och kan uppfattas som blyg och tystlåten. Det finns många som gått igenom hela skoltiden utan att någon märkt problemet.

Den obehagliga känslan av att tappa kontrollen över sitt tal kan vara svår att beskriva. Eftersom den stammande aldrig vet när hon tappar talkontrollen skapas också ett ständigt fokus på talet. För många finns det ständigt i tankarna.

Vad beror stamning på?

Stamningens nyckfullhet har skapat många myter om vad stamning beror på. Forskarna är inte heller helt eniga om orsakerna till stamning. De flesta är dock överens om att det finns flera faktorer som samverkar, när det gäller stamningens uppkomst och utveckling. Forskningen tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak. En viss läggning för stamning kan ärvas. En förklaring till stamning kan vara att hjärnans styrning av talet är instabil, vilket ger en tendens till avbrott i talet. Psykologiska och sociala faktorer kan påverka stamningens utveckling. Det innebär t.ex. att den stammande personens och omgivningens reaktioner kan ha betydelse för hur stamningen utvecklas.

En förklaringsmodell

En modell som nyligen föreslagits innebär att hjärnan har två parallella system för styrning av talet: "mittsystemet" och "sidosystemet". Enligt modellen dominerar mittsystemet vid spontant ”automatiskt” tal, medan sidosystemet kopplas in t.ex vid körläsning eller tal i takt med metronom, men också vid icke-automatiskt tal, som imitation av främmande dialekt och vid sång. Vid stamning skulle då problemet ligga i mittsystemet. Talet flyter alltså bättre vid talsituationer då sidosystemet kopplas in.

När börjar stamning?

Stamningen börjar ofta i åldern 3-5 år. Ungefär fem procent av alla barn har stammat någon gång period av barndomen. Symtomen är övergående hos ungefär tre fjärdedelar av de barn som börjar stamma. Och hos många av de andra minskar stamningen efter hand. Men ju äldre barnet är desto större är sannolikheten att barnet kommer att stamma i vuxen ålder. Om barnet har problem och/eller föräldrarna är oroliga så kontakta gärna en logoped för att diskutera situationen.

*

Detta är en bearbetad version av Stamningsförbundets foldrar om stamning.

Läs mer om stamning på Stamningsförbundets hemsida.

 

Bli medlem